Privacy Statement
Dit is een privacyverklaring van Barefoot training & coaching​, gevestigd te Soest. Barefoot training & coaching is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, evenals over de wijze van bescherming en de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om contact met u te leggen over en diensten te verlenen in relatie tot onze kerntaak, het verzorgen van leiderschaps-, executive- en teamcoaching trajecten, het verzorgen van trainingen en procesbegeleiding, evenals andere zaken die verband houden met de diensten van Barefoot training & coaching. Verder kan de informatie gebruikt worden om onze website te beheren en te verbeteren (inclusief het analyseren van data gerelateerd aan het gebruik van onze website), evenals voor andere doeleinden als vermeld in deze privacyverklaring.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Barefoot training & coaching verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
 • onze website bezoekt;
 • een verzoek doet voor nadere informatie over de diensten die Barefoot training & coaching levert;
 • via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt;
 • een aanbeveling schrijft op onze website;
 • op een foto of video voorkomt en wij deze beelden plaatsen op onze website.


1.2    Barefoot training & coaching verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

 • naam, adres, email-adres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, btw-nummer, betalingskenmerk en/of kostenplaats/code op factuur.
 • uw IP-adres, locatie, demografische gegevens, het type browser en de bezochte pagina’s (via cookies)
 • de door u aan ons verzonden berichten
1.3    We gebruiken de persoonsgegevens op de volgende wijze:  

(a)      om met u contact op te nemen met voor u relevante informatie;
(b)      om verzoeken tot betaling uit te voeren;
(c)      om de financiële administratie te verzorgen.

1.4    Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam op die computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.  

1.5    Alle door u verstrekte informatie, zowel elektronisch, mondeling of schriftelijk, wordt vertrouwelijk door Barefoot training & coaching behandeld.

1.6    U kunt uw persoonlijke informatie die wij van u bewaren, via email laten wijzigen of laten verwijderen.

1.7    We hanteren de volgende regels voor commerciële e-mails en berichten:

(a)      We gebruiken geen valse of misleidende aanduidingen of e-mailadressen;(b)      We monitoren derde-partijen op de naleving van de regels rond het gebruik van marketinginstrumenten;
(c)      We honoreren op de kortst mogelijke termijn verzoeken om uitschrijving (bijvoorbeeld voor wat betreft eventuele nieuwsbrieven) en hebben hiertoe een link op de betreffende e-mails staan.

1.8    Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, dan kunt u ons mailen via jo@barefoottraining.nl en dan zullen we u onmiddellijk verwijderen uit ALLE correspondentie.

1.9    Indien u gegevens van andere personen aan ons verstrekt – bijvoorbeeld voor een workshopaanmelding – , dan wordt u geacht hiervoor toestemming van hen te hebben verkregen.


2. INFORMATIE EN BEZWAAR MAKEN

2.1     U kunt contact opnemen met mevrouw Jo Boniszewski, oprichter van Barefoot training & coaching via jo@barefoottrainng.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop Barefoot training & coaching persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die Barefoot training & coaching met betrekking tot u verwerkt;
 • het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Barefoot training & coaching.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS EN GEBRUIK VAN COOKIES

 • Barefoot training & coaching zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
 • Barefoot training & coaching zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. De data zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die specifiek rechten hebben gekregen om de systemen te raadplegen en de persoonsgegevens te gebruiken. Ze zijn verplicht om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.

3.3    Barefoot training & coaching maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

3.4    U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Klik op de naam van uw browser om te lezen hoe u zelf uw instellingen aanpast.

 • Internet Explorer;
 • Mozilla Firefox;
 • Apple Safari;
 • Google Chrome.

3.5    Bezoekers hebben vanaf onze website de mogelijkheid om naar externe websites te navigeren. Wanneer de bezoeker de optie selecteert om de inhoud van deze websites te bekijken, navigeren ze weg van de website van Barefoot training & coaching naar die andere website. Bij uw bezoek aan die andere websites kunnen diverse cookies gebruikt worden. Barefoot training & coaching is niet verantwoordelijk voor cookies die worden gebruikt op die andere websites.


4. DATA-LEK

 • Als er sprake is van een data-lek met kans op ernstige nadelige gevolgen voor de persoonsgegevens dan wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U wordt binnen 7 werkdagen van een vermoeden van een data-lek op de hoogte gesteld via email.
 • Een data-lek is het onrechtmatig (dus zonder toestemming van de desbetreffende bedrijven of overheidsinstanties) toegang krijgen tot, wijzigen, vernietigen, verwerken of op enige wijze openbaar maken van persoonsgegevens.


5. DERDEN

 • Met uitzondering van het gestelde in deze privacyverklaring en de overige leden van dit artikel zal Barefoot training & coaching de persoonsgegevens die we van u verzamelen niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Barefoot training & coaching daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.2     De in dit artikel bedoelde derden gebruiken de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

5.3    Wij bieden geen producten of diensten van derden aan op onze website.


6. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES EN VERSIEBEHEER

6.1    Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.

6.2    Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.